Oroszlán

(júl. 23. - aug. 23.)

OroszlánEz a típus er?s és élénk érzelm? természet. Jellemét er?s kontúrokkal lehet körülírni, de a Napnak a többi bolygókkal való jó vagy rossz aspektusai szerint a leger?sebb és a leggyengébb egyéniségek fordulnak el? közöttük. Mérsékelten kolerikus temperamentumú, el?kel?, nagystíl?, de kissé b?beszéd?. Hatalomra, tekintélyre és luxusra vágyik, becsvágy, határozottság és önbizalom jellemzi.

Szereti a dícséretet és hízelgést. Mindíg a középpontban szeret állni, a személyi tiszteletet nagyra becsüli, ami küls?leg a tisztelet kifejezésében, bens?leg az ostoba és aljas cselekedetekt?l való elfordulásban nyilvánul meg.

Az Oroszlánt a királyi jegynek tekintik az asztrológiában. A Nap ereje itt ilyen nagy, hogy még az alacsonyabb rend? típusoknál is, ahol a Nap állása rossz bolygóbefolyások folytán elromlott, feltalálhatók ezeknek a jó én nemes tulajdonságoknak a nyomai. Az "Oroszlán-ember" szeret parancsolni és egészen természetesnek találja, hogy a többiek engedelmeskednek. Igen érzékenyek és büszkeségükben könnyen sérthet?k. A magasabb rend? típusok nem haragtartók, gyorsan magukra ébrednek, és nemes bens? sugallatukra hallgatnak. Inkább elhamarkodott megvetésre képesek. Többnyire szívesen segítenek, mert a magasabb rend? Oroszlán-típus legf?bb tulajdonsága a melegszív?ség, a nagylelk?ség, amit még ellenfeleikkel szemben is kimutatnak.

Nagyon tudnak szeretni és mindíg találnak valakit, aki szeretetükre méltó. Egy lényt, akire énjüket pazarolhjatják. Énjüket sohasem veszítik el, de nem is akarják elveszíteni. Végeredményben hozzáférhetetlenek. Minden csak játék, játék énjének a másik lényben való visszatükrözése! Így természetesen árnyoldalak is mutatkoznak bennük. Ahol legtöbb a fény, ott legtöbb az árnyék is. Jellemük "árnyékos" része tehát: buszkeségük és érvényesülési vágyuk miatt könnyen dicsekv?k, nagyzolók vagy zsarnokok és tapintatlanok lesznek. Tüzes temperamentumukban rejlik, hogy túlbecsülik önmagukat, könnyen átlépik eszközeik határát és ezzel ellenségeket szereznek maguknak. Túlzott optimizmusuk, szenvedélyes vágyuk, túl nagy hitük mágikus erejük hatalmában és szeretetreméltóságuk hatásában azt hozza magával, hogy utópiákat kergetnek, és nem veszik észre, hogy kihasználják ?ket (rendszerint a hízelg?k). Céljuk könnyen felismerhet?: a felébresztettlelkesedésben élvezni a hatalmat, a csodálatot. ideáljaik igen gyakorlatias természet?ek, általában csak a realitást becsülik, de helyes érzékük folytán egyesíteni tudják az ideálist a reálissal.

Bár nagy er? és vitalitás van bennük, nemigen szeretik a testi munkát, szívesen dolgoztatnak másokat. Sohasem szeretnek kicsinyes dolgokkal foglalkozni, csak vezet? állásban érzik jól magukat. Szertik a kényelmet (az alacsonyabb rend? típus határozottan lusta). Fiatalkorukban irtóznak a tanulástól, kés?bb azonban kifejl?dik náluk a szorgalom, a kitartás, és természetes, éles értelmükkel, bátor és gyakorlatias tetteikkel többnyire elérik céljukat az akadályok ellenére is.

Az Oroszlán-jegy embere: h? természet, de nem a szerelemben, mert ehhez túl szenvedélyes és nagy szíve ven. Csak nagyon mély szerelem esetén marad h?séges, ami viszont ritka nála.

Az alacsonyabb rend? típusnál olyan sok változik meg a sok szép tulajdonságból, hogy a királyi jellemb?l nem sok marad meg, s?t a királyiból megmaradt árnyalatokat zsarnokságuk bels? megokolására használják fel. Az önbizalomból itt beképzeltség lesz, és ezekb?l az emberekb?l spekuláns és szerencselovag válik. (Ha van rá mód, nagyban, ha nincs kicsiben, a maga környezetében.) Minél nagyobb ennek a típusnak a bels? bizonytalansága és határozatlansága, annál nagyobb, zsarnokibb és szenvedélyesebb fölényeskedést mutat. A rajta elhatalmasodott élvvágy folytán h?tlenné lesz, kötelesség- és felel?sségérzet hiányában - amely a magasabb rend? típusoknál mindíg nagyszer?en kifejl?dött - környezetére nézve veszélyes, mert minden jellemgyengesége mellettis bizonyos varázsuk van, ugyanis az Oroszlán-jegy ereje teljesen nem semmisülhet meg.

Ha a jellem diszharmónikus és a küls? élet nem folyik békében és harmóniában, úgy a szív könnyen megbetegedhet. Ebben az esetben vérkeringési zavarok, lázas megbetegedések állhatnak el?, amelyek visszahatással vannak a szellemi állapotára, és szeszélyeket, búskomorságot, kés?bb - ha elhatalmasodni engedi - esetleg kétségbeesést idézhetnek el?.

Az Oroszlán-jegy? emberek legjobb orvossága a szeretet, a béke és harmónia. Jellemz?, hoyg sokukban rendkívül fontos szerepet foglal el a szerelem és a házassági kapcsolat.

Az Oroszlán jegyében született férfihoz és n?höz a legjobb partner a Kos és a Nyilas jegyében született n?, illetve férfi.

©2019 4WAY