Bak

(dec. 22. - jan. 20.)

BakE jegyben születetteken felt?nik a többnyire melankólikus temperamentum. Lényük igen komoly, gondolkodó, nagyon kitartó és törekv?. Rendkívül becsvágyóak és igyekeznek felülemelkedni azokon a viszonyokon, amelyekben születtek. Ez a törekvés náluk nem lelkesed?, hanem vasakarattal és következetességgel érik el a körülményeikhez képest legmagasabb fokot anélkül, hogy az akadályoktól visszarettennének. A Bak a leger?sebb a jegyek között és a magasabb rend? típus jobban tisztában van fejl?dési fokával mint a többi. Ha a természetükben rejl? nagy erkölkcsi értéket kihasználják, úgy el is érik a kit?zött célt. Sok a rendkívül gazdag ember közöttük. De a sors nem ajándékoz nekik semmit, mindent óriási szorgalommal, a legszívósabb kitartással és sokszor megel?z? nélkülözésekkel kell kiharcolniok. A magasabb rend? típus erénye a komoly tárgyilagosság, amely minden köntörfalazást kerül, a szigorú kötelességtudás, a megvesztegethetetlen becsületesség és az igazságérzet. Ezáltal magasabb állásokat vállalhatnak. Sok közöttük az igazgató és más vezet? állásban lev? egyéniség.

A magasabb rend? típus jelleme szilárd, bizalomra méltó, megbízható és diplomatikus, nyugodt-meggondolt és gyakorlatias, valamint csudálatraméltó koncentrációképesség jellemzi. Takarékos, gazdaságos rendszere következtében mgefofható teljesítményeket tud felmutatni., mialatt mások még csak álmodoznak err?l. Nagy szorgalommal rendszeres tudást szerez, kés?bb ébred fel benne a vágy a tekintély és a hatalom iránt. Igyekszik mindent akaratának alávetni. A magasabb rend? típus, amelyr?l most beszélünk, a hatalmat nem a hatalomért kívánja megszerezni, hanem valamely eszme, valamely ügy kedvéért, hogy azzal a közjónak szolgálhasson. Mert a Bak-típus legbens?bb lénye a szolgálat. Pedig éppen olyan jól tudnak uralkodni, s?t hajlamuk szerint többnyire urak is, nem pedig alárendeltek. Sokszor találjuk ?ket különös állásokban, ahol látszólag egy jobban reprezentálni tudó egyéné a vezetés. Titokban mégis a Bak-típus a király, és a reprezentáló többi embert csak mint dróton ugráló bábokat vezeti saját akarata szerint. Küls?leg ritkán megnyer?k, többnyire egészségük sincs tökéletesen rendben, pedig szívós természetük van. Nem közlékenyek, ezért kevés barátot szereznek maguknak. Józanságuk ellenére, titokban, anélkül, hogy maguknak is bevallanák, vonzza ?ket a misztikum, a vallásos dolgok (inkább csak a rítus, a törvény és a ceremóniák, mint a hív? alázatosság), a mágia és a tudomány széls?séges területei, amelyekhez az asztrológia is tartozik.

Gyakran találkoztam Bak-típusokkal, akiknél azt vettem észre, hogy titokban er?sen vonzódnak az okkult dolgokhoz, amelyekr?l a nyilvános életben fölényes vállvonogatással beszélnek. És éppen a magasabb rend? Bak-típus az, amely ezeket a dolgokat helyesen használja fel, hatalmat szerez vele embertársai fölött, és minden egyéb el?nyt is el tud érni. Úgy látszik, hogy óriási kitartásukkal és következetességükkel mindazt elsajátítják, amit az emberek legnagyobb része csak játéknak tekint. A Bak-típus szereti a dekórumot, a formaságokat. Lelkiismeretes a kicsinyességig. Nem bírja az érzések fitogtatását, pedig ? maga mély érzésekre képes. Kerül minden küls? gyengédséget és hízelgést, sokszor még a csókot és a simogatást is útálja. Ügyel rá, hogy teljesített szolgálatáért elismerést kapjon és megköveteli a neki kijáró tiszteletet. Ha ezt mégis nélkülöznie kell vagy állandóan alárendelt állásban kell lennie, akkor könnyen szeszélyes, mogorva, gyanakvó, önz? és hallgatag lesz. Majdnem minden Bak-típus pesszimista és - ha arca mást is mutat - mindíg sötéten látó. Mindíg van az arcukon valamilyen komor kifejezés, különösen, ha azt hiszik, hogy más nem látja ?ket és kissé keményszív?ek is.

Az alacsonyabb rend?, ki nem fejl?dött Bak-típusoknál a legellentétesebb tulajdonságokat találjuk a fent leírt erények között, többnyire a legszéls?ségesebb formában. Rendkívül kapzsiak. A nekik alárendelt vagy t?lük függ? embereket alaposan kihasználják, a becsületességet nem veszik szigorúan, fukarok és rendkívül sz?kkebl?ek. Bár ezek is elérnek eredményeket intelligenciájuk, következetességük és becsvágyuk segítségével, de egész biztosan bekövetkezend? bukásuk el?tt már mindenféle kellemetlenséget, csalódást és sorscsapást kell elviselniök.

Közelükben aza kínos érzésünk támad, mintha ez az ember szerencsétlen atmoszférát teremtene maga körül, és ösztönszer?en félünk a közelükben lenni. rendszerint nincs kellemes külsejük sem. Az egész állat?v legvisszataszítóbb stréberjei is köz?lük kerülnek ki, de ezek igen könnyen megkülönböztethet?k a Bak-típus értékes, és bizalomra méltó, magasabb képvisel?it?l.

A legt?bb Bak-ember depresszióra hajlamos. Ez lassan betegségekhez is vezethet, különösen emésztési zavarokhoz. Ennek legjobb orvossága a víg társaság és az optimizmus.

A Bak jegyében született férfihoz és n?höz a legjobb partner a Bika és a Sz?z jegyében született n?, illetve férfi.

©2019 4WAY